Festival Map and Calendar

Matsuri Map

Click on the pin for details.

Matsuri Calendar

 • January

  2nd Mon. Komoguchi Shishikagura
  Komoguchi Shishikagura
  lunar Sunosaki Shrine Dance
  Sunosaki jinja minoko odori
  ~7 Itsukushima Shrine Ceremony
  Itsukushima jinja yudate shinji
  3rd Sun. Kamado Shrine Bonfire
  kamado jinja dondoyaki
  21 Kozuka Daishi Festival
  Kozuka Daishi hatsu taisai
 • February

  19-21 Mona Village Taro Festival
  Satoimo Matsuri
  26 Yamougi Shrine Kumano Festival
  Kumano sairei
 • March

  21 Kozuka Daishi Spring Festival
  Shunki taisai
 • May

  5 Rice Planting Festival
  Otaue matsuri
 • July

  19-20 Nago Temple Festival
  Nagoji sairei
  19-20 Toyofusa Lion Dance
  Shishimai
  20 Merasaki Festival
  Merasaki chiku sairei
  26-27 Funakata festival
  Funakata sairei
 • August

  1,2 Tateyama District Summer Festival
  Tateyama chiku matsuri
  8 Tateyama City Fireworks
  hanabi taikai
  9 Nagoji Kannon 46,000th Day Fair
  Shiman rokusen nichi no ennichi
  10 Awa Shrine Festival
  Awa jinja reisai
  20-22 Sunosaki Shrine Festival
  Sunosaki chiku sairei
  22 Banda Festival
  Banda chiku sairei
 • September

  18-19 Yawatanmachi Festival
  Yawatan machi
 • October

  10 Kamegahara Festival
  kuninaka no matsuri